KlaraBo fastställer nya mål och uppdaterad strategi

KlaraBo fastställer nya mål och uppdaterad strategi

Styrelsen i KlaraBo har fastställt nya mål och en uppdaterad strategi med fokus på tillväxt och värdeskapande åtgärder. De nya målen ska ses i ljuset av den börsnotering som planeras ske i slutet av 2021 eller i början av 2022.

KlaraBos strategi är att satsa på nyproduktion, förvärv och värdeskapande förvaltning av bostadsfastigheter i kommuner i tillväxtregioner.

Nyproduktion avser hållbara och miljöcertifierade, kvalitativa, funktionella, kostnads- och yteffektiva bostäder genom egenutvecklade och industriellt producerade KlaraBo-hus. Förvärv ska ske av bostadsfastigheter, företrädesvis med renoveringspotential samt markområden och byggrätter för nyproduktion av bostäder för långsiktigt ägande. Värdeskapande åtgärder avser befintliga förvaltningsfastigheter, såväl intäktshöjande som kostnadssänkande.

Till de operationella målen hör att vid utgången av 2025 ska KlaraBo äga och förvalta minst en halv miljon kvadratmeter bostäder i Sverige. Under perioden 2021-2023 ska KlaraBo byggstarta minst 200 bostäder och därefter är det långsiktiga målet att byggstarta minst 500 bostäder per år. Bostäderna ska vara egenutvecklade och miljöcertifierade.

Finansiella mål

– Över en konjunkturcykel uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie om minst 15 procent inklusive eventuella värdeöverföringar.

– Över en konjunkturcykel uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie om minst 12 procent.

Långsiktigt ska KlaraBo varje räkenskapsår dela ut 50 procent av beskattat förvaltningsresultat. Dock kommer KlaraBo de närmaste åren att prioritera tillväxt genom nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och förvärv, varför utdelningar kan komma att utebli.

För mer information:

Andreas Morfiadakis, VD
andreas.morfiadakis@klarabo.se
0761-33 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet men med tyngdpunkt i Skåne. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga hyresfastigheter liksom mark för nyproduktion.

Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Se fler nyheter från Klarabo

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021

Skapad av Crello AB