Vår marknad

Stor efterfrågan på bostäder i tillväxtregionerna

Nybyggnation
Det råder för närvarande bostadsbrist i de flesta städer i Sveriges tillväxtregioner, även om produktionstakten ökat under de senaste åren. Bristen på bostäder påverkar priserna. Dessutom finns det städer med mycket få hyresrätter och i flera städer finns inga hyresrätter alls.

På många ställen finns det stora möjligheter att förtäta eller bygga ut. Ibland finns redan detaljplanerad och byggklar mark att förvärva, ibland finns mark som omfattas av översiktsplan eller ren råmark utan plan. I dessa fall tillkommer planrisk som kan minskas genom dialog med kommunen.

KlaraBo förvärvar mindre markområden där företaget sedan uppför kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.