Hållbarhet

Vi söker alltid efter enhetliga lösningar som samtidigt är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara.

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Det hållbara samhällsbyggandets tre komponenter, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, interagerar med och är tätt beroende av varandra.

Som projektutvecklare och fastighetsägare är komponenterna en naturlig del av arbetsprocessen under projektering och byggnation, både internt inom företaget, externt mot omvärlden, och såklart gentemot de som sedan skall bo i husen och deras vardag. I utvecklingsfasen av ett projekt väljer vi koncept och lösningar som bidrar positivt till samtliga tre aspekter.

Vi söker alltid efter enhetliga lösningar som samtidigt är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. I projekten speglas detta i en rad investeringar som sträcker sig från byggnation och design till förvaltningsansvar och långsiktiga samarbeten.

Hitta ditt boende via oss

Ekologisk hållbarhet

KlaraBo eftersträvar att producera så stor del av byggnaderna som möjligt i trä. Trä är ett förnybart byggmaterial vilket betyder att det kommer från en källa som naturligt förnyas och således inte kommer ta slut. Trä binder dessutom koldioxid under dess tillväxtfas och kommer sedan att lagra den under hela dess livscykel.

Att tillverka ett trähus kräver i sig mindre energi än tillverkning av betong eller stålkonstruktioner, därmed bidrar valet av trä i stället för traditionella material till mindre koldioxidutsläpp.  Att bygga ett trähus kan innebära en halvering av klimatpåverkan i jämförelse med en likvärdig betongkonstruktion.¹

Byggnaderna är dessutom energimässigt effektiva, energiförbrukningen på våra hus utgör ungefär hälften av kravet i enlighet med boverkets byggregler. Detta uppnår vi med hjälp av energismarta materialval och lokal energitillförsel i form av solceller, men också genom att vår produktionsmetod med moduler gör att vi vid avgränsningar får dubbla innerväggar samt dubbla bjälklag med isolering.  Detta resulterar i en väldigt välisolerad konstruktion med ett lågt primärenergital i sin helhet.

I Möjligaste mån certifierar vi våra hus, vid certifiering granskas material, energi och inomhusmiljö med mer. Vi strävar alltid efter att skapa goda miljöer såväl inomhus som utomhus. Lägenheterna håller hög standard och får egna FTX-aggregat.

Ekonomisk hållbarhet

Genom att förse området med välplanerade grönområden, torg och kontaktytor ger vi de boende möjlighet att öka sin livskvalitet utan att det tär på plånboken. En blandning av kommersiella och icke-kommersiella funktioner gör bostadsområden välkomnande för flera målgrupper, oberoende av ekonomisk situation.

Genom att bygga såväl energieffektivt som med hög kvalitet ökar driftnettot och fastighetens livslängd, det ger oss möjlighet att planera ett långsiktigt gott underhåll som i sin tur leder till hållbara livsmiljöer.

Vi önskar långsiktiga hyresgäster som trivs hos oss. Vi är övertygade om att kontinuerlig involvering av och kontakt med de boende ger ändamålsenlig utveckling, något vi ser kan öka nöjdheten hos de boende och bidra till hyresgäster som gärna behåller oss som hyresvärd. Vi bedömer att det är en klok ekonomisk investering att tillvarata ekologiska och sociala perspektiv redan tidigt i processen.

Social hållbarhet

För oss handlar social hållbarhet om trygghet, gemenskap och god hälsa. Uppnår man detta ger det ringar på vattnet och bostadsområdet förmedlar öppenhet, tolerans och livskvalitet.

Vid planering av den fysiska närmiljön skapas trygghet och tillgänglighet genom noga övertänkta placeringar av exempelvis entréer, belysning, naturliga mötesplatser, planteringar och gångstråk. Utformning och placering av huskropparna med många och välupplysta entréer bidrar till liv och rörelse kring byggnaderna vilket ökar tryggheten. En grön gård utgör ett rekreativt rum och främjar barns lek. Trivsamma mötesplatser gör dessutom att människor rör sig och stannar upp i området och på så sätt skapas dynamik och en känsla av liv och gemenskap.

KlaraBo erbjuder bostäder för människor i olika åldrar och i olika skeden av livet. Målet är att olika åldersgrupper med olika intressen skall mötas på ett naturligt sätt i vardagen. Fysisk aktivitet är viktigt för hälsa och välmående och är även det ett sätt att träffas över generationsgränserna.

Vår inställning är att våra bostadsområdens gemensamma funktioner på sikt ska planeras och utvecklas efter våra hyresgästers önskemål.

Hitta ditt boende via oss

¹ Rapport B 2660 – Byggandets klimatpåverkan – Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä. Mathias Larsson, Martin Erlandsson, Tove Malmqvist och Johnny Kellner.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Läs mer om oss

© KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies