Hoppa till innehåll

Hållbarhet

En hållbar utveckling för samhället och planeten. 

Hur vi jobbar med hållbarhet

Som bostadsbolag kan vi vara med och bidra till ett hållbart samhälle. I våra kvarter ska människor trivas och känna sig trygga, i hus som omhändertas med miljö och klimat i åtanke. Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling och fokuserar på fem områden där vi kan göra störst skillnad.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Läs mer

Klimat och energi

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. De kommande åren måste världen ställa om för att stoppa den globala uppvärmningen. KlaraBo har ett långsiktigt mål att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2045.

För att nå målet om klimatneutralitet har vi som delmål att senast 2030 bara använda förnybar energi för el, värme och bilar i vår verksamhet. Med förnybar energi menas energi som kommer från sol-, vind- eller vattenkraft.

När vi bygger nytt gör vi det helst i trä, ett material som binder koldioxid, och som generellt sett har en betydligt mindre klimatpåverkan jämfört med betong. Vi certifierar våra nybyggda hus enligt Svanen eller Miljöbyggnad, vilket innebär krav på bland annat energi, material och inomhusmiljö.

Ett varmare klimat innebär ökade risker för våra fastigheter. Som ett första steg mot en framtidssäkrad fastighetsportfölj har vi inventerat alla våra fastigheter utifrån risk för negativa konsekvenser på grund av klimatförändringarna. På så sätt kan vi prioritera och planera för åtgärder.

För att kunna följa upp och styra mot våra klimat- och energimål har vi tagit fram en klimatfärdplan som beskriver mål, delmål och aktiviteter inom olika områden. Du hittar den här.

Exempel på mål

 • Senast år 2030 ska endast förnybar energi användas för el, värme och bilar i vår verksamhet. Senast år 2045 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan.
 • Trästomme ska prioriteras vid nyproduktion.
 • Vi klimatsäkrar vårt fastighetsbestånd.

Cirkulärt samhälle

Av en byggnads totala klimatpåverkan sker ungefär hälften under byggproduktionen. Att renovera och ta hand om de hus som redan finns är därför alltid att föredra. Det är dessutom bättre ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Innan vi börjar renovera en lägenhet gör vi en inventering av vilka produkter som går att återbruka, på plats eller någon annanstans. På så sätt kan vi öka andelen återbrukat material i våra fastigheter.

”I många av våra fastigheter kan vi återanvända grejerna på ett rationellt sätt. Det sparar såväl pengar som naturens resurser” Robert Pejic, områdeschef Öst.

Vi vill också skapa förutsättningar för de som bor i våra hus att leva mer cirkulärt. Det kan till exempel handla om bra möjligheter att sortera sitt restavfall och att kunna dela prylar med varandra i ett gemensamt utrymme. 

När vi bygger nytt är vi noga med att sortera vårt avfall och har som mål att minst 70% av allt material ska gå att återvinna.

Exempel på mål

 • I alla våra bostadskvarter ska det finnas möjlighet att källsortera.
 • 70% av allt byggmaterial ska sorteras för återvinning i samband med ombyggnation och nybyggnation.
 • Inför renovering av en lägenhet ska vi inventera vilka produkter som går att bevara eller återbruka.

Trygga och trivsamma kvarter

Våra bostadskvarter ska vara trygga och trivsamma att bo i. Vi är övertygade om att när våra hyresgäster trivs och kan försörja sig kan de vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Sysselsättningsgrad, inkludering och social hållbarhet är tätt sammankopplat. Därför har vi som mål att erbjuda 50 sommarjobb eller arbetstillfällen till ungdomar och boende i våra bostadskvarter till och med år 2025.

En annan viktig del handlar om att kunna erbjuda områdets ungdomar en meningsfull fritid. Vi samarbetar med lokala idrottsföreningar på flera av de orter vi är verksamma. Ett sådant exempel är vårt bostadsområde i Trelleborg. Med vår hjälp kunde den lokala idrottshallen hållas öppen under loven, och erbjuda olika prova-på-aktiviteter för ungdomar i området. 

”Genom fritidsaktiviteter i våra bostadsområden skapas rörelseglädje och gemenskap”

Trygghet och trivsel kan också handla om den fysiska miljön. När vi bygger nytt är vi noga med belysning, mötesplatser, planteringar och gångstråk. Utformning och placering av huskropparna är också viktigt för att skapa en välkomnande känsla. I våra befintliga bostadsområden genomför vi årliga trygghetsronder. Det innebär att vi ser över kvarteret och åtgärdar sådant som upplevs otryggt.

Exempel på mål

 • Vi ska genomföra en årlig trygghetsrond i alla våra bostadskvarter.
 • Vi ska erbjuda 50 sommarjobb eller arbetstillfällen till boende i våra bostadsområden, till och med år 2025.
 • Vi ska etablera samarbete med lokala idrottsorganisationer i alla våra bostadskvarter, med syfte att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar.

Medarbetare

I arbetet mot en mer hållbar framtid är våra medarbetare en viktig nyckel. Därför jobbar vi med frågor som schyssta arbetsvillkor, hälsa, mångfald och inkludering. Det är avgörande att våra medarbetare trivs och mår bra för att vi ska nå våra mål. 

En viktig del i att trivas på jobbet handlar om möjligheten till utveckling. Vi har därför som målsättning att varje år erbjuda minst fem anställda ytterligare utvecklingssteg inom KlaraBo.

Vi är övertygade om att olika är bättre, och vet att företag med stor mångfald har en bättre lönsamhet. På KlaraBo strävar vi efter en spridning med avseende på till exempel kön, etnisk bakgrund och ålder. Vårt mål är att uppnå en jämn könsfördelning senast år 2025, och till samma år ha ökat andelen medarbetare med internationell bakgrund till 20%.

Exempel på mål

 • Senast år 2025 ska vi ha uppnått en långsiktig jämn könsfördelning (40/60) och spegla samhället med avseende på internationell bakgrund.
 • Möjliggöra intern karriärutveckling/karriärsteg för minst fem medarbetare per år, t.ex. ta sig an en ny roll eller ett större/ nytt ansvar inom sin nuvarande funktion.
 • Alla medarbetare ska genomföra en introduktion i KlaraBos hållbarhetsarbete och uppförandekod.

Hållbara affärer

Genom att väga in hållbarhetsfaktorer i våra affärsbeslut kan vi skapa ekonomiska värden utan bekostad på ekologisk och social hållbarhet. På så sätt kan vi öka andelen gröna intäkter och kostnader.

Det handlar också om att våra affärsrelationer ska vara etiska och affärsmässiga. Vår uppförandekod, som signeras av alla våra medarbetare och leverantörer, innehåller etiska riktlinjer med syftet att motverka korruption, respektera mänskliga rättigheter och främja en schysst bygg- och fastighetsbransch.

Skulle någon av våra anställda eller samarabetspartners uppleva missförhållanden eller brott mot uppförandekoden finns en visselblåsarfunktion. Anmälningar i visselblåsarfunktionen garanteras anonymitet. 

Exempel på mål

 • Inga rapporterade fall i visselblåsaren.
 • 100% sign-off på uppförandekod (internt) samt upprätta en uppförandekod för leverantörer.

Vår uppförandekod för leverantörer

Vår verksamhet ska präglas av öppenhet, ärlighet och ansvarstagande, genom hela värdekedjan. I vår uppförandekod beskriver vi de krav vi har på våra leverantörer. Uppförandekoden bygger på UN Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverkan av korruption.

KlaraBos uppförandekod för leverantörer. (länk till nedladdningsbar PDF)